Usługi

Przedmiot działalności:

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody PKD 36.00.Z;
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z;
 3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.11.Z;
 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z;
 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne PKD 38.21.Z;
 6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z;
 7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z;
 8. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z;
 9. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich PKD 43.13.Z;
 10. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z;
 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z;
 12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego  wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z;
 13. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.52.Z;
 14. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z;
 15. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z;
 16. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne PKD 71.12.Z;
 17. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B;
 18. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD.35.11.Z;
 19. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z;
 20. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z;
 21. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81.30.Z;
 22. Pozostałe sprzątanie (usuwanie śniegu, lodu, zmiatanie ulic) PKD 81.29.Z.
 23. Działalność agencji reklamowych PKD 73.11.Z

 

Przedsiębiorstwo oprócz działalności podstawowej realizuje również dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno – ściekową:

 

 • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
 • budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
 • badania laboratoryjne wody i ścieków,
 • czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
 • usługi transportowe,
 • inspekcje telewizyjne,
 • wywóz nieczystości (opróżnianie zbiorników bezodpływowych),
 • produkcja energii.