Usługi

Przedmiot działalności:

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody  PKD 36.00.Z
2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków PKD 37.00.Z
3. Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne  PKD 38.11.Z
4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych PKD 38.12.Z
5. Obróbka i usuwanie odpadów innych PKD 38.21.Z
6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych PKD 42.21.Z
7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych PKD 43.11.Z
8. Przygotowanie terenu pod budowę PKD 43.12.Z
9. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich PKD 43.13.Z
10. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD 43.22.Z
11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 43.99.Z
12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego PKD 46.74.Z
13. Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.52.Z
14. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD 49.39.Z
15. Transport drogowy towarów PKD 49.41.Z
16. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo PKD 71.12.Z
17. Pozostałe badania i analizy techniczne PKD 71.20.B
18. Wytwarzanie energii elektrycznej PKD 35.11.Z
19. Handel energią elektryczną PKD 35.14.Z
20. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (usługi geodezyjne) PKD 71.12.Z
21. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z
22. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zielonych PKD 81.30.Z
23. Pozostałe sprzątanie (usuwanie śniegu, lodu, zmiatanie ulic) PKD 81.29.Z

Przedsiębiorstwo oprócz działalności podstawowej realizuje również dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno – ściekową:

 

  • budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
  • budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • budowa sieci kanalizacji deszczowej,
  • badania laboratoryjne wody i ścieków,
  • czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • usługi transportowe,
  • inspekcje telewizyjne,
  • wywóz nieczystości (opróżnianie zbiorników bezodpływowych),
  • produkcja energii.