Taryfy

Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa I cena wody (zł/m3) 2,72 2,72 2,72
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) - - -

Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków 

Lp. Wyszczególnienie Wielkość cen i stawek opłat za odprowadzanie ścieków (netto)
Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat
W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania taryfy W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania taryfy
1 Grupa I cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 6,54 6,54 6,54
stawka opłaty abonamentowej (zł/m-c) - - -

Do cen i stawek opłat netto podanych powyżej dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami.