ZakładOczyszczania Ścieków

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. eksploatuje oczyszczalnię ścieków mechaniczno-biologiczną z pogłębionym usuwaniem związków biogennych. Wielkości charakteryzujące oczyszczalnię to 150 000 RLM  o średniej dobowej przepustowości 20 000 m3/d. Oczyszczalnia jest zlokalizowana przy ul. Chemicznej 2 w Ostrołęce. Została wybudowana w połowie lat siedemdziesiątych XX w. i zmodernizowana w latach 2008-2010. W wyniku modernizacji do procesu oczyszczalnia biologicznego zostały wprowadzone proces defosfatacji (biologiczne usuwanie fosforu), oraz proces denitryfikacji redukcja azotanów do azotu gazowego, zhermetyzowano i zastosowano biofiltrację obiektów emitujących uciążliwość zapachową. Nowe rozwiązania pozwalają na ograniczenie oddziaływań odorowych oczyszczalni na środowisko, jak również gwarantują wysoką poprawę efektywność oczyszczania ścieków co warunkuje poprawę jakości wody w rzece Narwi. W zakresie gospodarki osadowej powstał węzeł osadowej fermentacji metanowej z produkcją biogazu, z każdym rokiem doprecyzowywana jest skuteczność i efektywność technologii, aby produkcja biogazu miała przełożenie na produkcje energii.

 

Do oczyszczalni ścieków kierowane są ścieki komunalne z terenu miasta Ostrołęka oraz gmin ościennych, a także ścieki przemysłowe tj. podczyszczone ścieki z Zakładów Mięsnych PEKPOL, Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Piątnica w Ostrołęce, zakładu Agrana Fruit Polska Sp. z o.o., jak też zakładów usługowych takich jak myjnie samochodowe, przedsiębiorstwa gastronomiczne itp. zlokalizowane na terenach objętych kanalizacją sanitarną. Do punktu zlewnego zlokalizowanego na terenie oczyszczalni dowożone są ścieki z szamb przydomowych samochodami asenizacyjnymi OPWiK oraz przez firmy prywatne prowadzące działalność usługową.

 

Oczyszczalnia Chemiczna prowadzi działalność na podstawie udzielonego pozwolenia wodno-prawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku na odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni Chemiczna w ilości Qśr.d= 20 000m3/d,Qmax.h = 1 100m3/h, Qmax.r = 7 300 000 m3 przy maksymalnych stężeniach wskaźników zanieczyszczenia nie przekraczających BZT5= 15 mg/l, CHZT= 125 mg/l, zawiesina ogólna = 35 mg/l, azot ogólny = 15 mg/l, fosfor ogólny = 2 mg/l.

Pozwolenie wodno-prawne obowiązuje do maja 2032 roku. Przesył ścieków odbywa się za pomocą sieci kanalizacji sanitarnej.