Deklaracja dostępności

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. . zobowiązują się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej, Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Data publikacji strony internetowej: 11.06.2019r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 14.07.2022r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 

Treści niedostępne:

Ze względu na dokumenty zapisane w formacie .pdf oraz .doc/x zaleca się stosowanie narzędzi powszechnie używanych do edycji/podglądu dokumentów, które pozwalają na poprawienie czytelności ww. plików.

W miarę możliwości treści zamieszczane na stronie internetowej będą dostosowywane do obsługi bezpośrednio z okna przeglądarki internetowej.

 

Ułatwienia:

  • serwis posiada wygodną nawigację ułatwiającą przeglądanie treści,
  • umożliwia zmianę wielkości czcionki,
  • widoczny fokus,
  • umożliwia zmianę kontrastu,
  • konsekwentna nawigacja – spójna i logiczna,
  • tytuły stron prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada swój własny tytuł stworzony w oparciu o jeden ustalony wzorzec,
  • nagłówki prawidłowo wdrożone w stronie głównej oraz podstronach,
  • linki prawidłowo wdrożone w całym serwisie,
  • elementy graficzne i zdjęcia mają wypełniony tzw. atrybut alt, w którym zawarte są opisy, odczytywane przez czytniki ekranów czyli aplikacje używane przez osoby niewidome i niedowidzące,
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Wyłączenia:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  na bieżąco analizują i weryfikują powyższe niedostosowania w celu ich skutecznej eliminacji.

Oświadczenie sporządzono dnia 02.03.2021r.

Deklaracje sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Jednostką kontaktową jest Dział Informatyki , dostepnosc@opwik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 769 47 61. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

 

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich

 

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  mieści się przy ul. Kurpiowskiej 21, 07-40 Ostrołęka. W tej lokalizacji mieszczą się obiekty administracyjne i techniczne.

 

W budynku głównym, Administracyjno-biurowym ,,A’’,  składającym się z dwóch kondygnacji znajduje się Dział Obsługi Klienta (parter) oraz część administracyjno-biurowa siedziby (piętro).

 

Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępna jest wyłącznie część parterowa budynku. Do wejścia budynku prowadzi jeden stopień (13 cm) oraz podjazd przystosowany dla wózków inwalidzkich oraz dla osób chcących wjechać z wózkiem dziecięcym.

Część administracyjno-biurowa siedziby znajduje się na piętrze, do której prowadzą schody bez windy dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Na parkingu głównym przed budynkiem wydzielone są dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku i przed budynkiem brak informacji głosowych.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze – Dział Obsługi Klienta.

Do budynku oraz wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym, psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i niedowidzących.

Informacje o rozkładzie pomieszczeń umieszczone są na tablicy informacyjnej na parterze.

 

Budynek ,,B’’ Zakład Eksploatacji Sieci i Transportu Specjalistycznego – ul. Kurpiowska 21

 

Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnościami. Do wejścia prowadzą 2 stopnie (12 cm+16cm) Część biurowa (obsługa interesantów) usytuowane jest na piętrze, prowadzą do niej schody bez windy dla osób niepełnosprawnych.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

 

Budynek ,,C’’ Zakładu Uzdatniania Wody, w tym laboratorium badania wody oraz pomieszczenia biurowe Zakładu Eksploatacji Sieci i Transportu Specjalistycznego – ul. Kurpiowska 21

 

Dla osób z niepełnosprawnościami dostępna jest część biurowa zakładu na parterze. Na piętrze znajduje się pozostała część biurowa oraz laboratorium. Na piętro prowadza schody bez windy dla osób z niepełnosprawnościami.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony – wejście na teren przez furtkę z domofonem.

 

Zakład Oczyszczania Ścieków, w tym laboratorium badania ścieków – ul. Chemiczna 2

 

Budynek administracyjno-laboratoryjny jest budynkiem jednopoziomowym.

Brak toalety dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony – wejście na teren przez furtkę z domofonem.

 

Na wniosek osoby z ograniczoną sprawnością ruchomą lub poruszającej się na wózku inwalidzkim zapewniona zostaje pomoc pracownika Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z.o.o. Osoba wnioskująca zgłasza taką potrzebę pracownikowi DOK lub kontaktuje się telefonicznie z kierownikiem zakładu/ działu, którego sprawa dotyczy.