Komunikaty

Komunikat OPWiK – 31.12.2020r.

 

Szanowni odbiorcy z terenu gminy Lelis, Rzekuń oraz Olszewo–Borki,

 

         Dzisiejszy dzień 31 grudnia 2020 r. jest ostatnim dniem obowiązywania Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Miastem Ostrołęka a Państwa Gminami, w wyniku którego do tej pory Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Ostrołęce świadczyło na terenie Gminy Lelis, Rzekuń i Olszewo-Borki usługi zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odbierania ścieków. W następstwie utraty przez naszą Spółkę prawa do prowadzenia działalności na terenie Państwa Gmin, rozwiązaniu ulegną zawarte z Państwem umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 

         Z dniem 01.01.2020 r. obowiązki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowo odprowadzania ścieków przejmują państwa Gminy jako zadania własne gmin. Gminy będą bezpośrednio zobowiązane do zapewnienia Państwu zdolności posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości, jakości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny.

 

         W związku z zaistniałą sytuacją chcieliśmy bardzo podziękować Państwu za wieloletnią współpracę.

 

         Jednocześnie przekazujemy Państwu dane kontaktowe do poszczególnych gmin, od których możecie uzyskać Państwo bezpośrednie wsparcie w sprawach związanych z gospodarką wodno-ściekową:

 

  • Gmina Lelis

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Lelis ul. Szkolna 37 07-402 Lelis, tel./29/ 761-19-81

 

Adres e-mail: zgk@zgk.lelis.pl

 

Zgłaszanie awarii:

  • Zdzisław Parzych tel. 697-884-001 (zgłaszanie awarii kanalizacyjnej)
  • Edward Nalewajk tel. 660-981-292 (zgłaszanie awarii wodociągowej)

 

  • Gmina Rzekuń

Zakład Obsługi Gminy w Rzekuniu ul. Kolonia 1B, tel. 29 643 20 55 (w dni powszednie w godz. 7-15).

 

Adres e-mail: zog@rzekun.net

 

Zgłaszanie awarii:

 

  • Dariusz Kwiatkowski tel. 660-326-054
  • Krystian Zalewski tel. 608-320-064

 

  • Gmina Olszewo-Borki

Zakład Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o. o. w organizacji z siedzibą 07-415 Olszewo-Borki, ul. Władysława Broniewskiego 13,

 

Adres e-mail: biuro@zgk.olszewo-borki.pl

 

Zgłaszanie awarii:

 

  • Arkadiusz Kruczyk tel. 512-361-815

 

Komunikat gmina Rzekuń

 

Komunikat

 

Komunikat gmina Olszewo-Borki

 

Komunikat

 

Komunikat gmina Lelis

 

Komunikat

 

Informacja – 09.10.2020r.

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., informuje, że na terenie prawobrzeżnej części miasta Ostrołęka tj. osiedle Leśne, osiedle Łazek, osiedle Otok od 12.10.2020 r. będą realizowana wymiana wodomierzy głównych (usługa jest bezpłatna). Wymiany odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 – 15:30.

Prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których zamontowany jest wodomierz.

Nadmieniamy, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 wymiana odbędzie się z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.
Nasi pracownicy posiadają imienne legitymacje służbowe oraz ubrani są w odzież służbową z nadrukiem OPWiK. Poruszają się samochodem służbowym oznaczonym logo przedsiębiorstwa.

 

W przypadku wątpliwości celem potwierdzenia tożsamości pracownika prosimy o kontakt telefoniczny z Działem Obsługi Klienta pod numerem tel. 29 769 47 57 lub 29 769 47 55 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 15:00

 

Komunikat OPWiK – 09.10.2020r.

 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. informuje, iż w związku z zakończeniem sezonu wody bezpowrotnie zużytej do celów pielęgnacji terenów zielonych, pracownicy OPWiK Sp. z o.o. z dniem 09.10.2020r. kończą spisywanie stanu licznika ogrodowego.

Wobec powyższego prosimy odbiorców, którzy byli nieobecni podczas wizyty pracownika OPWiK o podanie stanu wodomierza ogrodowego do dnia 15.10.2020r. drogą telefoniczną (29) 769-47-57, lub (29) 769 -47-55, bądź na adres e-mail: ebok@opwik.pl (miejscowość, ulica, nr domu, stan wodomierza).

 

Komunikat gmina Rzekuń

 

Pismo

 

Komunikat gmina Olszewo-Borki

 

Pismo

 

Komunikat gmina Lelis

 

Pismo

 

Ważny komunikat – 17.03.2020r. 

 

W trosce o zdrowie naszych odbiorców oraz pracowników Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. informuje, że w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, od dnia 13.03.2020 r. spółka zawiesiła odczyt ręczny wodomierzy do odwołania z terenu świadczonych usług (tj. gm. Olszewo-Borki, Gm. Lelis, Gm. Rzekuń oraz część miasta Ostrołęka za rzeką Narew)

W związku z powyższym prosimy wszystkich odbiorców, u których odczyt wodomierza wykonuje inkasent - o podanie wskazań wodomierza za pośrednictwem poczty elektronicznej ebok@opwik.pl lub telefonicznie: 29 769 47 55 lub 29 769 47 76


Ponadto informujemy, że wpłaty za świadczone usługi przyjmowane są wyłącznie w formie transakcji bezgotówkowych przelewem na konto:

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bieżące śledzenie komunikatów spółki. 

 

Komunikat OPWiK – 13.03.2020r.

 

Ograniczenie wizyt w OPWiK Sp. z o.o.

 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. uprzejmie informuje, iż

od dnia 16.03.2020 r. do 27.03.2020 r. Dział Obsługi Klienta oraz Kasa w siedzibie spółki nie będą dostępne dla interesantów. W trosce o Państwa potrzeby proponujemy skorzystanie

z możliwości załatwienia spraw za pośrednictwem poczty elektronicznej ebok@opwik.pl lub telefonicznie:

 

Wnioski, wodomierze, zgłaszanie awarii (7:00-15:00) - 29 769 47 57

Rozliczenia odbiorców, faktury - 29 769 47 55

Rozliczenia odbiorców, faktury - 29 769 47 76

Warunki techniczne - 29 769 47 56

 

Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić na konto:

Bank Pekao S.A. 78 1240 5787 1111 0010 8720 5632

 

Powyższe ograniczenia związane są z wprowadzeniem szczególnych środków ostrożności.

 

Komunikat OPWiK – 31.01.2020r.

 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. informuje, że podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest umowa, która określa istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495). Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy do obowiązków Odbiorcy.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że bezumowny pobór wody podlega karze grzywny do 5 000 zł, natomiast kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do

10 000 zł.

 

W związku z powyższym informujemy, że Spółka rozpoczęła od miesiąca stycznia 2020 roku kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

W przypadku stwierdzenia, że odbiorca bez podpisania umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, sankcją wobec właściciela nieruchomości będzie natychmiastowe skierowanie wniosku i wszczęcie postępowania o wykroczenie, zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej Ustawy.

 

Ponadto oświadczamy, że w takim przypadku Spółka rozważać będzie wszczęcie procesu cywilnego o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej. Zawiadamiamy, że w przypadku odbiorców, którzy w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku dobrowolnie zgłoszą się do naszego Przedsiębiorstwa - do Działu Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków – Spółka odstąpi od wszczęcia postępowania o wykroczenie.


Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

(-) Andrzej Jagielski

 

Komunikat OPWiK – 30.09.2019r.

 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o informuje, że świadczy usługi asenizacyjne wraz z wywozem szamba. Nasz specjalistyczny sprzęt przystosowywany jest do udrożnienia drenów rozsączających oraz przyłącza do szamba.

Usługa wynajęcia sprzętu wraz z utylizacją nieczystości już od 60 zł za 1 m3.

 

Więcej informacji pod numerem tel. 664-461-434 lub 664-451-066

Zdjęcie

 

KOMUNIKAT z dnia 02.09.2019r.

Szanowni Państwo,

         W związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2018.1152) oraz uchwały Rady Miasta Ostrołęki nr 96/VIII/2019 z dnia 28.03.2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. od dnia 02.09.2019 r. wprowadza nowy wzór umów w relacjach ze swoimi Odbiorcami Usług.

Zawarte w regulaminie i umowie aktualizacje nie wpłyną na zmianę ceny usług, a jedynie usprawnią świadczenia w zakresie obsługi Klienta jak również mają na celu ochronę interesów odbiorców.

         Mając powyższe na uwadze, OPWiK Sp. z o.o. zaprasza wszystkich Klientów do Działu Obsługi Klienta przy ul. Kurpiowskiej 21 od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 15:00 w celu zapoznania się treścią nowej umowy i  jej podpisania w miejsce dotychczas obowiązującej. Niezbędnym dokumentem do przygotowania nowej umowy jest dowodu osobisty oraz  dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości (np. akt notarialny, umowa najmu, nr księgi wieczystej).    

         Jednocześnie informujemy, że OPWiK Sp. z o.o. wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu Klientów i zaprasza do aktywacji bezpłatnej usługi „POWIADOMIENIA E-FAKTURA/SMS”, która informuje Państwa o awariach, wystawionych fakturach oraz bieżącym saldzie w formie elektronicznej i jest kolejnym krokiem zmierzającym do poszerzenia kontaktu z klientem oraz  usprawnienia obsługi. Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej http://www.opwik.pl/powiadomienia

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 29 769 47 55 lub 29 769 47 57.

 

Z poważaniem

Zarząd OPWiK