O spółce OPWiK

                Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Miasto Ostrołęka. Przedsiębiorstwo zostało powołane 2 kwietnia 1985 r. przez Prezydenta Miasta Ostrołęki w wyniku podziału Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ostrołęce. Spółka zajmuje się zaopatrzeniem miasta Ostrołęki w wodę do celów bytowo – gospodarczych, odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, eksploatacją, konserwacją i modernizacją urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, a także świadczeniem usług w zakresie inżynierii sanitarnej.

OPWiK Sp. z o.o. prowadzi działalność na terenie miasta Ostrołęki w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szczegółowe zasady świadczenia usług określa „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków”.

Przedsiębiorstwo oprócz działalności podstawowej realizuje również dodatkowy zakres usług związanych z gospodarką wodno – ściekową:

  • Budowa sieci i przyłączy wodociągowych,
  • Budowa sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • Budowa sieci kanalizacji deszczowej,
  • Badania laboratoryjne wody i ścieków,
  • Czyszczenie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
  • Usługi transportowe
  • Inspekcje telewizyjne,
  • Wywóz nieczystości (opróżnianie zbiorników bezodpływowych)
  • Produkcja energii

 

Inwestycje realizowane przez OPWiK Sp. z o.o. mają na celu poprawę stanu środowiska naturalnego miasta. Ponadto, zadaniem ich jest obniżenie strat wody na sieci wodociągowej, a w sferze gospodarki ściekowej obniżenie ilości wód deszczowych dopływających do oczyszczalni ścieków poprzez uszczelnianie rurociągów  eliminując tym samym infiltrację wód do systemu kanalizacji sanitarnej miasta.

 

Sieć wodociągowa na terenie miasta Ostrołęka ma łączną długość 175,10 (w km) – w tym:

- sieć magistralna – 15,40 km

- sieć rozdzielcza – 159,70 km