Przyłączenie nieruchomoścido sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

KROK PO KROKU

  1. Wystąpić do Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci lub informacji technicznej o możliwości przyłączenia - (F-04/09/2020), (F-06/09/2020-1),
    (F-06a/09/2020), (F-05/09/2020)
    ;
  2. Zgodnie z wydanymi warunkami, inwestor zleca uprawnionemu projektantowi branży sanitarnej opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowo-kanalizacyjnego;
  3. Wykonany projekt budowlany przyłączy wodno-kanalizacyjnych należy uzgodnić w naszym przedsiębiorstwie - załączyć min. 2 egzemplarze dokumentacji projektowej + wersja elektroniczna na CD - (F-08/09/2020);
  4. Złożyć wniosek w OPWiK Sp. z o.o. o wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnych - (F-09/09/2020);
  5. Przed zasypaniem wykonane przyłącze wodno-kanalizacyjne należy zgłosić do odbioru przez służby techniczne OPWiK Sp. z o.o., a następnie złożyć wniosek o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wraz z załączeniem inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez uprawnionego geodetę w celu sporządzenia protokołu odbioru technicznego - (F-13/09/2020);
  6. Na podstawie sporządzonego protokołu odbioru inwestor zobowiązany jest podpisać umowę o dostarczanie wody i (lub) odprowadzanie ścieków.

 

Załączniki:
- wniosek o wydanie informacji technicznej; (F-04/09/2020)
- wniosek o wydanie warunków przyłączenia projektowanej sieci; (F-05/09/2020)
- wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci; (F-06/09/2020-1)
- oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością; (F-06a/09/2020)
- wniosek o uzgodnienie projektu budowlanego; (F-08/09/2020)
- wniosek o wykonanie przyłącza do nieruchomości; (F-09/09/2020)
- wniosek o dokonanie odbioru przyłącza; (F-13/09/2020)