Konkurs na stanowisko wiceprezesa zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce

Rada Nadzorcza Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji Spółka z o. o. w Ostrołęce

ogłasza konkurs

na stanowisko WICEPrezesa Zarządu

Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i kanalizacji

Spółka z o.o. w Ostrołęce

 

I.   Określenie wymagań

Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe I i II stopnia, preferowane techniczne lub ekonomiczne
 2. Co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na postawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,
 3. Co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. Spełnianie innych niż wymienione w pkt 1-3 wymogów określonych w przepisach odrębnych, a w szczególności nie podleganie określonym w przepisach prawa lub umowie ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach prawa handlowego lub w spółce, w której dotyczy postępowanie,
 5. Korzystanie z pełni praw publicznych,
 6. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,
 7. Niekaralność,
 8. Stan zdrowia pozwalający na objęcie funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki,
 9. Posiadanie prawa jazdy kategorii B.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego, ze szczególnym uwzględnieniem spółek komunalnych,
 2. Znajomość ustawy o gospodarce komunalnej,
 3. Znajomość prawa w zakresie zadań realizowanych przez Spółkę, w tym Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz Ustawy Prawo wodne,
 4. Znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników,
 5. Znajomość prawa zamówień publicznych,
 6. Znajomość prawa pracy,
 7. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 8. Znajomość przygotowania i prowadzenia branżowych inwestycji, a w szczególności doświadczenie w obszarze gospodarki wodno-ściekowej.

Wymagane cechy osobowe:

Zdolność do podejmowania decyzji, odpowiedzialność, komunikatywność, zmysł organizacyjny i analityczny, dyspozycyjność, wysoka kultura osobista, odporność na stres.

Wymagane umiejętności:

 1. Obsługi komputera w zakresie podstawowego oprogramowania Microsoft, Office, Word i Excel,
 2. Interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

 

II.   Członkiem zarządu nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 1. Pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 2. Wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,
 3. Jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na postawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,
 4. Pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z grupy kapitałowej,
 5. Jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

III.   Wskazanie wymaganych dokumentów w ofercie osób przystępujących do konkursu:

 1. List motywacyjny (wraz z podaniem adresu do korespondencji i numerem telefonu),
 2. CV uwzględniające dokładny przebieg kariery zawodowej,
 3. Kopie dyplomu i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i wymagany staż pracy,
 4. Oświadczenie o niekaralności,
 5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i posiadaniu pełni zdolności do czynności prawnych,
 6. Oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach,
 7. Oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych kandydata dla celów postępowania konkursowego i podpisaną Klauzulę Informacyjną w Zakresie Danych Osobowych dla kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu,
 8. Zobowiązanie do zachowania tajemnicy spółki, której dotyczy postępowanie,
 9. Oświadczenie o gotowości objęcia funkcji Wiceprezesa Zarządu,
 10. Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych kandydata do objęcia funkcji Wiceprezesa,
 11. Sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania spółką na okres minimum 3 lat.

 

Wzór oświadczeń o których mowa w pkt 4-10 określa załącznik Nr 1 do ogłoszenia. Klauzula Informacyjna w Zakresie Ochrony Danych Osobowych dla kandydata na stanowisko Wiceprezesa Zarządu stanowi załącznik nr 2.

Kandydaci mogą składać także inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje lub umiejętności.

 

IV.   Inne informacje:

 1. Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs na Wiceprezesa Zarządu Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrołęce” należy składać w Sekretariacie OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce lub przesłać na adres OPWiK Sp. z o.o. drogą pocztową do dnia 18 maja 2020r. do godz. 12.00.
 2. Zgłoszenia kandydatów niespełniających wymogów określonych w ogłoszeniu oraz otrzymane po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.
 3. Rada Nadzorcza przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami spełniającymi wymogi formalne. Rozmowy kwalifikacyjne mogą odbyć się w formie wideokonferencji, przy użyciu elektronicznych systemów łączności.
 4. Zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni przez Radę Nadzorczą telefonicznie oraz e-mailem.
 5. Rozmowy z wybranymi kandydatami będą przeprowadzane w dniach 21 - 22.05.2020r. w siedzibie Spółki.
 6. Rada Nadzorcza powiadomi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach drogą e-mail . Informacja o wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostanie zamieszczona na stronie internetowej Spółki.
 7. Informacje o Spółce można uzyskać w jej siedzibie u Głównej Księgowej po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu (tel. 29 769 47 63 w godz. 7.00 -15.00).
 8. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatów.