Główna księgowa/Główny księgowy

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

GŁÓWNA KSIĘGOWA/GŁÓWNY KSIĘGOWY

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Dział Finansowo-Księgowy.

OPIS STANOWISKA:

 • nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego i podatkowego,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz ewidencji RMK czynnych i biernych,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów,
 • rozliczanie inwentaryzacji aktywów firmy,
 • nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych i ewidencją zdarzeń księgowych,
 • kontrola prawidłowości dekretacji dokumentów i ich akceptacja,
 • kontrola prawidłowości bieżącej ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej,
 • weryfikacja wartości wszystkich aktywów i pasywów oraz nadzór nad prawidłowością tworzenia rezerw,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi (w szczególności US, ZUS, GUS),
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych VAT, CIT, PIT, WNT, WDT oraz JPK,
 • analiza i bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych pod kątem prowadzonej działalności (sprzedaż, koszty sprzedaży, marże, koszty wydziałowe itp.),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • rozliczanie gospodarki magazynowej oraz weryfikacja dokumentów magazynowych,
 • prezentacja sprawozdań finansowych,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowości regulowania zobowiązań za dostawy towarów i usług oraz zobowiązań podatkowych,
 • nadzór nad zapewnieniem prawidłowości rozrachunków z odbiorcami z tytułu sprzedaży usług oraz windykacją należności,
 • nadzór merytoryczny nad utrzymaniem i rozwojem systemu informatycznego używanego do obsługi księgowości,
 • współpraca z audytorami przeprowadzającymi badania i przeglądy sprawozdań finansowych, doradcami podatkowymi przeprowadzającymi przeglądy podatkowe i innymi konsultantami w zakresie pełnionych obowiązków,
 • Optymalizowanie pracy zespołu księgowego, wdrażanie usprawnień, zarządzanie zmianami,
 • Wsparcie merytoryczne oraz organizacyjne Działu Księgowości, a także nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych,
 • Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby Zarządu, banków oraz instytucji zewnętrznych,
 • Prowadzenie dokumentacji podatkowej VAT, CIT i PIT, sporządzanie deklaracji i prawidłowe rozliczenia podatków,
 • Kontakty z urzędami skarbowymi, audytorami, bankami i instytucjami finansowymi.

 WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe,
 • co najmniej pięciu lat doświadczenia na stanowisku głównego księgowego lub zastępcy głównego księgowego (mile widziane także doświadczenie w audycie finansowym),
 • doświadczenie w zarządzaniu minimum kilkuosobowym zespołem,
 • bardzo dobrej znajomości zasad rachunkowości PSR (mile widziane MSR),
 • dużej swobody pracy w MS Excel i MS Word,
 • wysoko rozwiniętych umiejętności interpersonalnych,
 • znajomość przepisów rachunkowych i podatkowych,
 • znajomość standardów związanych z JPK,
 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz w warunkach stresowych,
 • odpowiedzialność, zaangażowanie w wykonywane obowiązki oraz bardzo dobra organizacja pracy.

 OFERUJEMY:

 • umowę o pracę oraz atrakcyjne warunki wynagrodzenia (zależne od posiadanej wiedzy i doświadczenia),
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 06 października 2021 r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Główny Księgowy.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Główny Księgowy, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.