Specjalista ds. administracji w Dziale Obsługi Klienta - ZAKOŃCZONY

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zgłasza zapotrzebowanie na stanowisko

 

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACJI W DZIALE OBSŁUGI KLIENTA

 

Informacje ogólne:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony).

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: administracja, ekonomia, ochrona środowiska,
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, umiejętność pracy w zespole,
 • znajomość przepisów prawnych: ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy o czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców,
 • dobra znajomość zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska,
 • znajomość regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,
 • znajomość kodeksu spółek handlowych,
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania spółek prawa handlowego ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego,
 • umiejętność interpretowania przepisów i wykorzystania ich w praktyce.

Zakres realizowanych zadań:

 • profesjonalna i rzetelna obsługa odbiorców,
 • optymalizacja sprzedaży wody i odprowadzania ścieków,
 • przygotowywanie oraz aktualizowanie umów z odbiorcami,
 • przygotowywanie faktur do wysyłki,
 • obsługa programu informatycznego w zakresie gospodarki wodomierzowej oraz rozliczania i obsługi odbiorców,
 • przyjmowanie i importowanie danych z odczytów wodomierzy,
 • prowadzenie ewidencji oraz rozpatrywanie reklamacji w przedsiębiorstwie,
 • przyjmowanie zgłoszeń awarii sieci wodociągowo-kanalizacyjnych,
 • monitorowanie ważności cech legalizacyjnych wodomierzy,
 • wykrywanie nielegalnych przyłączy do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
 • współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami.

     Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • CV,
 • list motywacyjny,
 • kserokopia dokumentów poświadczających wykształcenie (dyplom, zaświadczenie o stanie ukończonych studiów, świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.),
 • kserokopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje,

 

Sposób aplikacji:

 • dokumenty należy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres: Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  07-410 Ostrołęka lub na adres mailowy: sekretariat@opwik.pl, w terminie do dnia 14 sierpnia 2019r.

 

 

Rozmowa z kandydatami odbędzie się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych nr tel. 29 769 47 54.

 

Spółka może w każdym czasie zakończyć postępowanie rekrutacyjne bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

 

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Specjalista ds. administracji w Dziale Obsługi Klienta.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o pracę. 


W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Specjalista ds. administracji w Dziale Obsługi Klienta, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.