Kierownik Zakładu Oczyszczania Ścieków

OSTROŁĘCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. OGŁASZA NABÓR na stanowisko:

KIEROWNIK ZAKŁADU OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

ZADANIA:

 • zapewnienie ciągłości oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami pozwolenia wodno-prawnego,
 • zapewnienie parametrów technologicznych oczyszczalni,
 • zarządzanie pracą zespołu Zakładu Oczyszczalni Ścieków,
 • udział w projektach i prowadzenie projektów inwestycyjnych,
 • inicjowanie i planowanie działań prewencyjnych, optymalizowanie pracy zasobów ludzkich i obiektów technicznych,
 • reprezentowanie interesów Spółki na zewnątrz organizacji zakresie pracy oczyszczalni ścieków,
 • współpraca z organami administracji publicznej w zakresie pracy oczyszczalni ścieków.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe techniczne II stopnia w zakresie ochrony środowiska, inżynierii środowiska, inżynierii komunalnej, sanitarnej lub pokrewne. Studia uniwersyteckie II stopnia wydział chemii, biologii, ochrony środowiska.
 • wykształcenie wyższe techniczne*inżynieria środowiska uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów. 
 • posiadanie co najmniej 3 -letniego stażu pracy (co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w branży sanitarnej - kanalizacja, oczyszczanie ścieków lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku),
 • wiedza z zakresu procesów oczyszczalni ścieków w zakresie realizacji inwestycji i remontów, utrzymania i eksploatacji urządzeń,
 • znajomość przepisów:
 • prawa budowlanego,
 • ustawy prawo wodne,
 • ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • ustawy prawo ochrony środowiska,
 • ustawy o odpadach,
 • ustawy prawo zamówień publicznych,
 • doświadczenie w realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących oczyszczalni ścieków,
 • umiejętność rozwiązywania problemów oraz inicjowania rozwiązań,
 • umiejętność analizy przyczyn i przewidywania skutków działań,
 • umiejętność organizacji pracy i nadzoru nad zespołami ludzkimi,
 • dobra znajomość obsługi komputera, w tym środowiska Windows i pakietu MS Office,
 • komunikatywność, umiejętność współpracy, obowiązkowość, skrupulatność w wykonywaniu obowiązków,
 • odpowiedzialność.

OFERTY OSÓB PRZYSTĘPUJĄCYCH DO REKRUTACJI POWINNY ZAWIERAĆ

 • CV, list motywacyjny,
 • uzupełniony kwestionariusz osobowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu naboru zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Termin składania dokumentów do 07 czerwca 2019r.

Miejsce składania dokumentów:

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.  ul. Kurpiowska 21 (sekretariat),

Dopuszcza się możliwość przesłania mailem na adres: sekretariat@opwik.pl

Rozmowa z kandydatami odbędzie się po telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Dodatkowych informacji udziela Dział Organizacji i Spraw Pracowniczych nr tel. 29 769 47 54.

Spółka może w każdym czasie zakończyć postępowanie rekrutacyjne bez podania przyczyny, bez wyłonienia kandydata.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: kierownik zakładu oczyszczania ścieków.
Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH DLA kandydata o prac. 
W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko
kierownik zakładu oczyszczania ścieków, należy do składanej dokumentacji, dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.