14-04-2022

Komunikat z dnia 14.04.2022 r

Szanowni Odbiorcy Usług,

         Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Ostrołęce uprzejmie informuję, że w związku z interwencjami Mieszkańców prawobrzeżnej części Miasta Ostrołęka w przedmiocie ciągłości i jakości dostarczanej wody, Zarząd Spółki wyjaśnia, że zaistniała sytuacja nie jest spowodowana (w żadnym zakresie) nienależytym wykonywaniem obowiązków nałożonych na Spółkę przepisami rangi ustawowej, lecz jest następstwem niedotrzymywania warunków umowy cywilnoprawnej.

         Pragniemy Państwa poinformować - chodź jedynie w zakresie nie wykraczającym poza umowną tajemnicę handlową - że dla celów zaopatrzenia Państwa w wodę w sposób ciągły i niezawodny, Spółka zawarła z Zakładem Gospodarki Komunalnej Gminy Olszewo-Borki Sp. z o.o. umowę cywilnoprawną, w warunkach której Zakład ten jest zobowiązany do określonego świadczenia usług na rzecz Spółki. Niestety, wykonanie tej umowy przez stronę nie przynosi oczekiwanego rezultatu i obecnie rozważane są adekwatne kroki prawne.

         OPWiK zapewnia przy tym, że przystąpiła do prac projektorowych w zakresie uniezależnienia się do monopolu Zakładu, a prace wykonawcze są planowane na 2022 r.

         Do tego czasu, Spółka podejmie wszelkie możliwie działania, celem zapewnienia Państwu usługi dostarczania wody zgodnej z zawartymi umowami.

Wszelkie problemy dotyczące parametrów wody prosimy zgłaszać pod numerem tel. 29 761 31 07 wew. 125.