Komunikat

31-01-2020

Komunikat

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o. o. informuje, że podstawowym warunkiem korzystania z urządzeń w zakresie dostawy wody i odprowadzania ścieków jest umowa, która określa istotne warunki pomiędzy Odbiorcą i Dostawcą zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, 1495). Złożenie wniosku o zawarcie umowy na dostawę wody i odprowadzanie ścieków należy do obowiązków Odbiorcy.

 

Jednocześnie pragniemy poinformować, że bezumowny pobór wody podlega karze grzywny do 5 000 zł, natomiast kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do

10 000 zł.

 

W związku z powyższym informujemy, że Spółka rozpoczęła od miesiąca stycznia 2020 roku kontrolę nieruchomości pod względem przyłączenia ich do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

 

W przypadku stwierdzenia, że odbiorca bez podpisania umowy wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, sankcją wobec właściciela nieruchomości będzie natychmiastowe skierowanie wniosku i wszczęcie postępowania o wykroczenie, zgodnie z art. 28 wyżej cytowanej Ustawy.

 

Ponadto oświadczamy, że w takim przypadku Spółka rozważać będzie wszczęcie procesu cywilnego o zapłatę odszkodowania z tytułu bezumownego korzystania z sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej. Zawiadamiamy, że w przypadku odbiorców, którzy w terminie do dnia 28 lutego 2020 roku dobrowolnie zgłoszą się do naszego Przedsiębiorstwa - do Działu Obsługi Klienta w celu zawarcia umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków – Spółka odstąpi od wszczęcia postępowania o wykroczenie.

 

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

(-) Andrzej Jagielski