Laborant w Zakładzie Oczyszczania Ścieków

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

LABORANT W ZAKŁADZIE OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Oczyszczania Ścieków,
 • rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny (w okresie późniejszym możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony)

OPIS STANOWISKA:

 • pobór prób ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej.
 • wykonywanie analiz technologicznych ścieków i osadów,
 • przygotowywanie prób i odczynników do badań,
 • wykonywanie analiz i badań chemicznych,
 • bieżąca dokumentacja wyników przeprowadzonych prac,
 • archiwizacja prób i utylizacja. 

WYKSZTAŁCENIE:

 • wyższe magisterskie o jednym z nw. kierunków:
  • chemia
 • Średnie techniczne
  • technik analityki 

WYMAGANIA:

 • dyscyplina i zasady pracy z materiałem potencjalnie chorobotwórczym,
 • znajomość i umiejętność obsługi programu Microsoft Office,
 • znajomość zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i systemu ISO,
 • praca z mikroskopem,
 • 5 lat doświadczenia zawodowego (laboratorium akredytowane),
 • biegłość w posługiwaniu się metodami analitycznymi:
  • miareczkowanie,
  • spektrofotometria.

Mile widziane:

 • sporządzanie preparatów mikroskopowych,
 • biegłość w interpretacji polskich norm analitycznych dotyczących analiz fizykochemicznych ścieków.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy,
 • mile widziane referencje.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07- 410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 10 sierpnia 2020r.

Aplikację można również przesyłać na adres: sekretariat@opwik.pl.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy, kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Laborant.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko – Laborant, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.