Główny specjalista ds. inwestycji

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

poszukuje osoby na stanowisko:

GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INWESTYCJI

INFORMACJE OGÓLNE:

 • wymiar etatu - pełny wymiar czasu pracy,
 • miejsce w strukturze organizacyjnej: Zakład Eksploatacji Sieci i Usług

OPIS STANOWISKA:

 • kompleksowe przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych w tym m.in. wykonywanie wycen opracowań projektowych, nadzór nad prawidłowym przebiegiem umowy dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, udział w tworzeniu umów, aneksów i porozumień oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych,
 • planowanie i nadzór nad realizacją Wieloletniego Planu Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • sprawdzanie prawidłowości przygotowanych przez projektantów materiałów do decyzji administracyjnych oraz weryfikacja dokumentacji projektowej,
 • przygotowywanie dokumentów merytorycznych do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, a także udział w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad realizacją procesu inwestycyjnego, uzgadnianie dokumentacji technicznej,
 • prowadzenie monitoringu i raportowania rzeczowego, finansowego i ekologicznego inwestycji,
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami zewnętrznymi uczestniczącymi w procesie realizacji inwestycji. 

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe -preferowane wyższe techniczne o kierunku inżynierii sanitarnej/ ochrony środowiska,
 • doświadczenie w branży wodno-kanalizacyjnej min. 1 rok, preferowane w zakresie inwestycji związanych z przebudową/budową sieci/urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie sporządzania dokumentacji projektowych i uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych oraz uzgodnień w toku projektowania,
 • znajomość przepisów Prawa Budowlanego,
 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • dobra umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office , AutoCAD, Norma PRO),
 • dokładność, rzetelność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • prawo jazdy kat. B.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • pracę w stabilnym przedsiębiorstwie,
 • współpracę z profesjonalnym zespołem ludzi,
 • możliwości rozwoju zawodowego,
 • kursy zawodowe, szkolenia specjalistyczne.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • CV i list motywacyjny,
 • kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie lub złożenie aplikacji w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić dane osoby składającej ofertę tj. imię, nazwisko i adres zamieszkania wraz z podaniem stanowiska pracy, na które prowadzona jest rekrutacja, na adres OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka lub w sekretariacie OPWiK znajdującego się pod tym samym adresem w terminie do dnia 17 stycznia 2020r.

Z wybranymi kandydatami zostaną przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne. O terminie rozmowy kandydatów poinformujemy telefonicznie.

Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia rekrutacji na każdym etapie bez podania przyczyny.

Złożone przez kandydatów dane osobowe będą przetwarzane przez OPWiK Sp. z o.o. w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko: Główny specjalista ds. inwestycji.

Wzięcie udziału w rekrutacji wymaga uprzedniego zapoznania z poniższą KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dla kandydata o pracę. 

W przypadku podania danych osobowych innych niż wymagane w powyższym ogłoszeniu o pracę na stanowisko Główny specjalista ds. inwestycji, należy do składanej dokumentacji dołączyć zgodę na przetwarzanie tych danych.