ZakładEksploatacji Sieci i Usług

Zakład Eksploatacji Sieci i Usług  zajmuje się eksploatacją i konserwacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i ich urządzeniami na terenie miasta oraz na terenie gmin ościennych.

Do zadań Zakładu Eksploatacji Sieci i Usług należy:

- wykonywanie przeglądów miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

- usuwanie powstałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,

- konserwacja i remonty bieżące sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

- konserwacja i remonty bieżące urządzeń zabudowanych na sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

- utrzymywanie w sprawności hydrantów p. poż.,

- eksploatacja, konserwacja i remonty bieżące przepompowni ścieków,

- konserwacja i remonty sieci kanalizacji deszczowej powierzonej umową do eksploatacji OPWiK,

- planowanie remontów w zakresie gospodarki wodociągowo – kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej na terenie miasta,

- prowadzenie sprawozdawczości,

- prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonywanymi robotami,

- realizacja inwestycji własnych i zleconych,

- kontrola nielegalnych przyłączy wod. – kan.,

- wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz sieci kanalizacji deszczowej,

- opiniowanie projektów budowlanych w zakresie sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami.