Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Warunki i tryb zawierania i rozwiązywania umów z odbiorcami wody

  1. Spółka jest zobowiązana do zawarcia umowy o zaopatrzeniu w wodę z osobą, której nieruchomość została podłączona do sieci i która wystąpiła z pisemnym wnioskiem o zawarcie umowy.

  2. Podpisanie umowy z odbiorcą wody następuje po dokonaniu czynności związanych z odbiorem technicznym i sporządzeniu protokołu odbioru przyłącza.

  3. Umowy mogą być zawierane z osobą, która posiada tytuł prawny do nieruchomości lub z osobą, która z niej korzysta.

  4. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielorodzinnym, umowa zawierana jest z właścicielem budynku lub zarządcą nieruchomości wspólnej.

  5. Spółka zawiera umowy z korzystającymi z lokali osobami na wniosek właściciela lub zarządcy w przypadkach określonych w art. 6 ust. 6 ustawy na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.

  6. Umowy zawierane są na czas nieoznaczony z możliwością wypowiedzenia ich przez strony z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Spółka ma prawo rozwiązać umowę jedynie w przypadkach określonych ustawą, umową lub z ważnych przyczyn.

  7. Po upływie terminu wypowiedzenia Spółka zaniecha dostawy wody i może zastosować środki techniczne uniemożliwiające pobór wody.

  8. W przypadku zmiany właściciela lub zarządzającego nieruchomością następuje wygaśnięcie umowy z dotychczasowym odbiorcą od momentu podpisania umowy z nowym odbiorcą lub zgłoszenia zmiany spółce.

  9. Korzystanie z urządzeń wodociągowych bez zawarcia umowy rodzi skutki odpowiedzialności karnej i cywilnej.

kliknij - uzyskasz powiększenie