Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


Forma prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstała w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Ostrołęce w Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru handlowego (VG Ns-Rej-H" 692) postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrołęce V Wydział Gospodarczy z dnia 06 czerwca 1994 roku. 
Od 27 listopada 2001r. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764.
Założycielem spółki jest miasto Ostrołęka.
Od 27 listopada 2001r. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000059764.
Czas trwania Spółki jest nieograniczony.


Organy Spółki

 

ZARZĄD:

 • Andrzej Grzyb
  V-ce Prezes Zarządu

Zarząd Spółki kieruje działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Posiada wszelkie uprawnienia nie zastrzeżone dla innych jej organów.
 

Rada Nadzorcza

 • Roman Andrzej Zwaliński
  Przewodniczący Rady Nadzorczej - przedstawiciel Miasta

 • Sylwia Mulewska 
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Miasta

 • Tadeusz Żarnoch   
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników  

 • Ewa Mech Karpińska
  Członek Rady Nadzorczej - przedstawiciel Pracowników


kliknij - poberz plik PDF

Struktura organizacyjna do ściągnięcia w formacie PDF [676 KB]


Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do szczególnych jej obowiązków i uprawnień należy między innymi:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,

 • badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,

 • badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,

 • rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub strat.


Przedmiot działalności Spółki

Zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym przedmiotem działalności Spółki jest:

 1. Pobór i uzdatnianie i dostarczanie wody

 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

 3. Odprowadzanie odpadów innych niż niebezpieczne

 4. Zbieranie odpadów niebezpiecznych

 5. Obróbka i usuwanie odpadów innych

 6. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

 7. Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

 8. Przygotowanie terenu pod budowę

 9. Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno inżynierskich

 10. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

 11. Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

 12. Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

 13. Sprzedaż detaliczna dobrych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

 14. Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

 15. Transport drogowy towarów

 16. Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo

 17. Pozostałe badania i analizy techniczne

 18. Wytwarzanie energii elektrycznej

 19. Handel energią elektryczną


Kapitały Spółki

Kapitał własny Spółki dzieli się na kapitał zakładowy i kapitał zapasowy.

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49 836 000,00 złotych i dzieli się na 99 672 udziały.
Miasto Ostrołęka posiada 100 % udziałów w OPWiK.
 

Organy Spółki
Prezes Spółki kieruje działalnością i reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Posiada wszelkie uprawnienia nie zastrzeżone dla innych jej organów.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki, a do szczególnych jej obowiązków i uprawnień należy między innymi:
* sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki,
* badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
* badanie i opiniowanie sprawozdania Zarządu,
* rozpatrywanie i opiniowanie wniosków Zarządu co do podziału zysków lub strat.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:
w siedzibie Spółki przy ul. Kurpiowskiej 21 w godzinach 7:00 - 15:00.  

Wszystkie sprawy w zakresie świadczonych usług obsługiwane są kompleksowo - patrz Biuro Obsługi Klienta