Projekt "Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE".

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną
Działanie 4.2 Efektywność energetyczna
Nr projektu: RPMA.04.02.00-14-4593/16-00
Wartość projektu: 2 163 823, 31 zł
Wysokość dofinansowania ze środków europejskich: 1 323 736, 60 zł

Krótki opis projektu:

Przedmiotowy projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano przeprowadzenie w roku 2017 prac termomodernizacyjnych na budynku użyteczności publicznej przy ul. Kurpiowskiej 21 w Ostrołęce, które będą miały bezpośrednie przełożenie na podniesienie efektywności energetycznej przedmiotowego obiektu administracyjnego. Zakres robót termomodernizacyjnych obejmuje m.in.: wykonanie ocieplenia ścian budynku styropianem, ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej, wymianę drzwi zewnętrznych, przeprowadzenie innych uzupełniających prac budowlanych, modernizację systemu wentylacji z automatyką, wykonanie automatyki centrali wentylacyjnej, modernizację instalacji elektrycznej, zamontowanie rozdzielnicy węzła centralnego ogrzewania, system ochrony odgromowej, budowę zestawu ogniw fotowoltaicznych, modernizację systemu ogrzewania poprzez gruntowy wymiennik ciepła tzw. pompy ciepła, automatykę maszynowni pompy ciepła, system właściwego chłodzenia budynku.  


Cele projektu:
* Cel główny projektu:
- poprawa efektywności energetycznej i zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii w budynku administracyjnym OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21. 
* Cele szczegółowe projektu: 
- cele środowiskowo-przyrodnicze: poprawa jakości powietrza, zmniejszenie ilości zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska, ochrona zasobów powietrza, poprawa stanu środowiska naturalnego, 
zachowanie walorów przyrodniczych, poprawa środowiska naturalnego  
- cele społeczne: podwyższenie standardu i jakości życia mieszkańców w regionie, wzrost konkurencyjności regionu, wzrost świadomości mieszkańców regionu w zakresie ochrony środowiska naturalnego  
- cele ekonomiczne: obniżenie kosztów ogrzewania budynku objętego Projektem. 


Efekty projektu:

Efektem realizacji projektu będzie zwiększenie efektywności energetycznej oraz obniżenie bieżących kosztów eksploatacyjnych budynku administracyjnego przy ul. Kurpiowskiej 21
. Dzięki realizacji Projektu zostaną osiągnięte następujące korzyści:
- ograniczenie zapotrzebowania na energię i ciepło
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim
- stałe oszczędności związane z ograniczonym zapotrzebowaniem na energię i ciepło
- podwyższenie standardu technicznego obiektu
- podwyższenie standardu użytkowego budynku a przez to poprawa warunków pracy
- poprawa wizerunku instytucji publicznej jako podmiotu dbającego o środowisko
- wzrost atrakcyjności i konkurencyjności województwa mazowieckiego
- podniesienie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędności gospodarowania energią
- zwiększenie lokalnej produkcji energii ze źródeł odnawialnych
- wzrost efektywności wykorzystania energii pierwotnej
- poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym
- poprawa atrakcyjności i konkurencyjności miasta Ostrołęki.


OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 760-32-61
e-mail:
sekretariat@opwik.pl