Realizacja projektu /Aktualności/


W dniu 30.11.2017r. zakończono zadanie pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. przy ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce”


Zdjęcia z dnia 14.08.2017 r. - Trwają prace termomodernizacyjne bud A przy ul. Kurpiowskiej 21


W dniu 08.05.2017 r. podpisano umowę nr OPWiK/48/2017 na Wykonanie robót budowlanych dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. przy ul. Kurpiowska 21 w Ostrołęce” pomiędzy Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. a Konsorcjum Firm: SANPROD Sp. z o. o. ul. Zawadzkiego „Zośki” 8, 07-410 Ostrołęka – Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o. o. ul. Miła 8, 07-411 Rzekuń – Partner Konsorcjum. Wartość umowy brutto to 1.958.160,00 zł
W dniu 20.03.2017 r. podpisano umowę z firmą WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrołęce, ul. Prosta 7 na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o.o. w Ostrołęce przy ul. Kurpiowskiej 21”.

W dniu 30.12.2016 r. w Warszawie została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Ostrołęckim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. o dofinansowanie Projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej OPWiK Sp. z o. o. w Ostrołęce poprzez kompleksowe działania termomodernizacyjne i wykorzystanie OZE”. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


OPWiK Sp. z o.o. ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka, tel. 29 760-32-61
e-mail:
sekretariat@opwik.pl