Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.


kliknij - uzyskasz powiększenieSposoby przyjmowania interesantów 

kliknij - uzyskasz powiększenieW siedzibie Spółki przy ul. Kurpiowskiej 21 w godzinach 7:00 - 15:00 kompleksowo obsługiwane są wszystkie sprawy w zakresie świadczonych usług.

Sprawy załatwiane są: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub emailem.

Na stronie zamieszczamy druki i formularze do ściągnięcia, które pozwolą Państwu zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw.


Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 14:00.

Uwaga!! Zmiana rachunku bankowego BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0284 6290

Należność można również regulować przelewem na konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0284 6290

Biuro Obsługi Klienta przyjmuje Klientów przy trzech stanowiskach:

 • Stanowisko nr 1 - montaż, wymiana wodomierzy,  tel. (0-29) 769-47-57

 • Stanowisko nr 2 - sekcja rozliczeń odbiorców, wystawianie faktur,  tel. (0-29) 769-47-55

 • Stanowisko nr 3 - KASA,  tel. (0-29) 769-47-53

UWAGA! 

Dbając o coraz lepszą jakość świadczonych przez nas usług prosimy o wypełnienie ankiety (anonimowej) oceniającej naszą pracę - usługi. Zarząd OPWiK po przeanalizowaniu ankiet podejmie działania zmierzające do jeszcze lepszej współpracy i obsługi Klientów. Prosimy o wypełnienie ankiety

>> ANKIETA <<


Ankietę można też pobrać do wydrykowania i po wypełnieniu przesłać na adres:
Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
ul. Kurpiowska 21, 07-410 Ostrołęka

... tu można pobrać ankietę >>


Uwagi ogólne:

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

 2. Reklamacje wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie spółki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane są przez Zarząd spółki bez zbędnej zwłoki.

 3. Spółka zobowiązana jest do powiadomienia zainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu.

Spółka udziela informacji o zakłóceniach zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków:

 1. Wystąpienie przerwy w dostawie wody może mieć miejsce w przypadku awarii lub planowanych prac konserwacyjno-remontowych,

 2. O planowanych przerwach w dostawie wody Spółka powinna powiadomić odbiorcę wody najpóźniej na 2 dni przed jej terminem,

 3. Gdyby przerwa, o której mowa wyżej, miała przekroczyć 12 godzin należy o tym powiadomić minimum 7 dni przed nią,

 4. W razie przerwy przekraczającej 12 godzin, spółka powinna zapewnić zastępczy punkt poboru wody, informując usługobiorcę o jego lokalizacji na tablicach ogłoszeń, w lokalnej prasie lub w inny sposób przyjęty zwyczajowo,

 5. Wstrzymanie lub ograniczenie w dostawie wody może nastąpić również w przypadku:

  • braku wody na ujęciu,

  • zanieczyszczenia wody na ujęciu w rozmiarze niebezpiecznym dla zdrowia,

  • potrzeby zwiększenia dopływu wody do hydrantów,

  • przerwą spowodowaną brakiem zasilania energetycznego.

 6. Wstrzymanie lub ograniczenie dopływu wody może nastąpić także decyzją odpowiednich władz w przypadku wystąpienia siły wyższej.


Opłatę za zużytą wodę i odprowadzone ścieki można uiścić w kasie Spółki Kasa czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 14:00.

Należność można również regulować przelewem na konto: BGŻ BNP Paribas S.A. 91 2030 0045 1110 0000 0284 6290 


Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.