Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r, poz. 139) 

USTAWA z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 729 z dnia 16 maja 2005 r.)

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.)

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane


Uchwala Nr 273 Rady Miasta Ostrołęka w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Strategia Ostrołęckiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w zakresie produkcji i usług wodociągowo - kanalizacyjnych

Regulamin Przetargów OPWiK obowiązujący od dn. 25.03.2014 r. (aktualny)

Zał.1 - Oświadczenie komisji przetargowej

Zał.2 - Oświadczenie Wykonawcy

Zał.3 - Formularz cenowy

Zał.4 - Oferta

Zał.5 - Wniosek o zatwierdzenie

Zał.6 - Protokół postępowania o udzielenie zamówienia

Uchwała nr 14 z dnia 25.03.2014r

Regulamin oddawania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność OPWiK Sp. z o.o.

      

Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.